MILJÖPOLICY

Att bygga rätt från början är att spara resurser. Att bygga miljömedvetet handlar ytterst om en respekt för människan och naturen. Att ta ansvar för miljön är helt enkelt en självklarhet för oss som bygger för framtiden. Byggbranschen är en av de branscher som har störst påverkan på miljön och därför ställs det allt högre krav på att verksamheten bedrivs på ett kretsloppsanpassat sätt.

Bygg Klokt Stockholm AB arbetar ansvarsfullt för miljön genom strävan att:

·        Följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa.

·        Ständigt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna.

·        Material/produkter väljs enligt substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen.

·        Inköp sker i första hand av lokala återförsäljare.

·        För regnskogarnas bevarande, väljs miljögodkända träslag.

·        Själva köpa miljöanpassade tjänster och enbart anlita företag med en god miljöpolicy.

KVALITETSPOLICY

För att uppnå högsta kvalitet skall vi ha en så god planering som möjligt, både vad gäller arbete och ekonomi. Vi följer upp samtliga projekt och drar lärdom av dessa. Vid varje åtagande strävar vi efter att beställaren får ett grundmurat förtroende för oss och återkommer till Bygg Klokt med nya, spännande uppdrag.

Bygg Klokt AB arbetar ansvarsfullt för kvalitén genom en strävan att:

·       I våra anbud erbjuda rätt kvalité så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg                 som möjligt för kunden.

·       Att stödja, råda och informera såväl beställare, underentreprenörer och leverantörer för att                                   säkerställa slutproduktens goda kvalité.

·       Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

·      Hålla utlovade tider för färdigställande av uppdrag.

·       Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

·        Att varje beställare och projekt skall vara en god referens. 

Adress

Bogårdsvägen 25

128 62 Sköndal

Telefon

08 -120 801 55

Epost

Org.nr

55 69 31 - 86 28